REGULAMIN BIEGU PIRATA

I.CEL

1.Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

2.Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców regionu.

3.Promocja Miasta Szczecin.

 

II.ORGANIZATOR

1.Organizatorem BIEGU PIRATA, czyli biegu dzieci imprezy towarzyszącej 44. PKO Półmaratonem Szczecin jest Stowarzyszenie K2 Partners.

2.Partnerem Strategicznym Biegu jest Miasto Szczecin.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1.Bieg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2023 roku na Jasnych Błoniach, a start imprezy nastąpi o godz. 16:00.

2.Harmonogram startów poszczególnych roczników zostanie podany w terminie do 21.08.2022 na stronie internetowej: biegpirata.pl

3.Trasa BIEGU PIRATA będzie usytuowana na dolnej płycie Jasnych Błoni. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje na stronie www.biegpirata.pl . Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.

3.Strefa startu i mety BIEGU PIRATA usytuowane będą na dolnej płycie Jasnych Błoni. Informujemy, że strefy startu i mety będą odpowiednio wydzielone dla uczestników biegu, do której rodzice i kibice nie mają wstępu.

4.Rodzice/ opiekun prawny biorą pełną odpowiedzialność za dziecko uczestniczące w biegu.

5.Każdy Uczestnik BIEGU PIRATA otrzyma numer startowy przypisany do danej kategorii.

Harmonogram biegów dla BIEGU PIRATA został uzależniony od wieku uczestnika i podzielony na następujące kategorie D (Dzieci):

 • DW: start dzieci niepełnosprawnych na wózkach (utwardzona ścieżka) – dystans 100m
 • D1: rocznik 2022 (start rodzica z dzieckiem) – dystans 100 m
 • D2: rocznik 2021 (start rodzica z dzieckiem) – dystans 100 m
 • D3: rocznik 2020 (dopuszcza się start rodzica z dzieckiem) – dystans 100 m
 • D4: rocznik 2019 (dopuszcza się start rodzica z dzieckiem) – dystans 100 m
 • D5: rocznik 2018 (dopuszcza się start rodzica z dzieckiem) – dystans 100 m
 • D6: rocznik 2017 – dystans 100 m
 • D7: rocznik 2016 – dystans 100 m
 • D8: rocznik 2015 – dystans 100 m
 • D9: rocznik 2014 – dystans 100 m
 • D10: rocznik 2013 – dystans 100 m
 • D10: rocznik 2012 – dystans 100 m
 • D10: rocznik 2011 – dystans 100 m

 

IV.ZGŁOSZENIA i OPŁATY

1.Zgłoszenia do BIEGU PIRATA przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie: www.biegpirata.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia 2023 r.

2.Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń) w BIEGU PIRATA wynosi 1000 dzieci (słownie tysiąc). W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.

3.Za skuteczne zgłoszenie do BIEGU PIRATA uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i opłacenie opłaty startowej w określonej niniejszym Regulaminem wysokości. Zgłoszenie bez opłaty startowej pozostaje niezarejestrowane. W dniu imprezy nie będzie możliwości zarejestrowania się na bieg dzieci.

4.Opłata startowej za udziału w BIEGU PIRATA wynosi 40 zł (pakiet z medalem) i 79 zł (pakiet z medalem i koszulką).

5.Wniesienia opłaty startowej można dokonać jedynie on-line (bezpośrednio po wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub w terminie późniejszym po zalogowaniu się do zgłoszenia).

6.Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Biegu, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu.

7.W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału Biegu Pirata lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi czy przeniesieniu na Imprezę odbywającą się w roku następnym.

8.Wszelkie zmiany na liście startowej mogą być dokonywane do 15 sierpnia 2023 r.

9.W momencie weryfikacji – odbioru numeru startowego oraz podczas biegu obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa. W momencie odbioru nr startowego rodzic/ opiekun prawny przekazuje podpisane oświadczenie. Bez przekazania oświadczenia uczestnictwo w biegu nie będzie możliwe.

10.Weryfikacja uczestników BIEGU PIRATA oraz wydawanie Pakietów Startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów. Dni i godziny funkcjonowania oraz lokalizacji Biura Zawodów Organizator poda do dnia 11 sierpnia.

V.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych jest Organizator (Stowarzyszenie K2 Partners, ul. Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn, info@k2partners.org.pl).

2.Dane osobowe Uczestników Imprezy będą przetwarzane w celu:

 • zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO;
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);
 • Wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • W celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);
 • ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora)3

3.Dane osobowe Uczestników Imprezy mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;
 • Organizatorowi, tj. Stowarzyszeniu K2 Partners, ul. Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn;
 • podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Imprezy, w szczególności podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane są zgłoszenia do udziału w Imprezie, podmiotom świadczącym obsługę pomiaru czasu,
 • innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).

4.Administrator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.  

5.Dane osobowe przechowywane będą przez przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora.

6.Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział Imprezie.

8.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Imprezy oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, a jej nie wyrażenie uniemożliwi publikacje uzyskanego wyniku bądź wizerunku. Zgoda będzie mogła być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

9.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszystkich Uczestników BIEGU PIRATA oraz ich rodziców / opiekunów prawnych obowiązuje niniejszy Regulamin.

2.Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie Biegu.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników lub rodziców / opiekunów prawnych wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Wizerunek Uczestników biegu oraz jego rodziców / opiekunów prawnych. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

5.Rodzic / opiekun prawny wyraża zgodę, aby jego wizerunek oraz wizerunek uczestnika rozumiany w szczególności jako twarz, sylwetka, głos (w tym jego ton i barwa) (w regulaminie jako: Wizerunek), został utrwalony w jakiejkolwiek postaci, w tym m.in. w formie nagrania audio, audio-wizualnego lub zdjęcia oraz aby Wizerunek został wykorzystany i rozpowszechniony przez Organizatora dla celów promocyjno-reklamowych.

6.Za wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uznaje się w szczególności umieszczanie Wizerunku:

 • na stronach internetowych,
 • profilach w mediach społecznościowych (np. Facebook),
 • na kanałach na YouTube,
 • w mailingu bezpośrednim do klientów,
 • w materiałach public relations,
 • w innych środkach masowego przekazu, w szczególności radiu i telewizji.7.

7.Rodzic / opiekun prawny potwierdza, iż małoletni uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność rodzica / opiekuna prawnego i ponosi związane z tym ryzyko i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.

8.Pisemne protesty dotyczące organizacji Biegu przyjmuje Biuro Zawodów na adres mailowy: info@biegpirata.pl w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor Półmaratonu, którego decyzje są nieodwołalne.

9.Podczas biegu wszyscy Uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek z przodu, na wysokości klatki piersiowej, pod karą dyskwalifikacji. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest także zasłanianie numeru startowego w części lub w całości (w numerze startowym znajduję chip do pomiaru czasu).

10.Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

11.Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Dzieci bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.

12.W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

13.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

14.Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.

15.W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

16.Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora Biegu.

Scroll to Top